Commanderij College
Zoeken


  Privacywetgeving

  Op het Commanderij College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen én voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders o.a. bij de aanmelding op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

  De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Magister. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

   

  Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

   

  Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. 

   

  Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij u vooraf – aan het begin van elk schooljaar - uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

   

  We kunnen ons voorstellen dat de privacywetgeving vragen bij u oproept, daarom hebben wij een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Deze FAQ Privacywetgeving kunt u hier bekijken.