Commanderij College
Zoeken


Begeleiding op school

Leerlingen staan op het Commanderij College centraal. Wij willen de leerlingen de beste kansen bieden op een persoonlijke ontwikkeling en doorstroming naar de juiste vervolgopleiding of baan. Ons onderwijs is daar geheel op gericht. Dat is ook de reden dat wij werken met vaste docententeams. Zij onderwijzen en begeleiden elke een groep leerlingen. Wij begeleiden onze leerlingen op vier terreinen:

  • Begeleiding bij het leren en maken van huiswerk
  • Begeleiding bij specifieke leerproblemen
  • Persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling in de klas
  • Begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling tijdens de schoolloopbaan moet maken.

Team en teamleider
Op school delen we elke klas in bij een onderwijsteam. Dit team bestaat uit docenten, een decaan en aan het hoofd staat een teamleider. Met dit onderwijsteam krijgen de leerlingen een aantal jaren te maken. Zo leren onze leerlingen de leraren goed kennen en andersom. Heel belangrijk voor een goede begeleiding!

Onder begeleiding van de teamleider spreken de teamdocenten iedere week over individuele leerlingen en over onderwijs. Zij bereiden ook samen onderwijsprojecten voor. Door met vaste teams van circa 200 leerlingen en 15 tot 20 leraren te werken, proberen we op school ervoor te zorgen dat de leerling ook de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Het team beslist aan de hand van het rapport of de leerling overgaat, blijft zitten of moet overstappen naar een ander niveau.

Mentor & decaan
Iedere leerling krijgt een mentor, een persoonlijke begeleider. De mentor bespreekt met de leerling hoe het op school gaat en onderhoudt namens de school het contact met de ouders. In speciale gevallen zal de mentor een leerling doorverwijzen naar de teamleider of schoolmaatschappelijk werk. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en/of ouders.

Wanneer een leerling vragen heeft over een vervolgopleiding wordt er doorverwezen naar de decaan. Het decanaat helpt bij de keuze voor studie of beroep. Het decanaat heeft allerlei informatiemateriaal en kent scholen. Het decanaat kan de leerling dus goed adviseren in welke richting de leerling verder zou kunnen gaan.

Klik hier om naar de pagina van het decanaat te gaan.

Zorgstructuur
Uitgangspunt op onze school is dat de begeleiding aan leerlingen op de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van docenten, ouders, leerling en schoolorganisatie. Wij hechten daarbij aan een systematische aanpak en maken gebruik van deskundigen. Waar nodig wordt het advies gevraagd van het intern zorgteam of van buitenschoolse deskundigen.

Als het met reguliere of dagelijkse begeleiding op school niet is gelukt om bepaalde problemen op te lossen, kunnen de betrokkenen advies vragen aan het intern zorgteam. Het intern zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, ambulant begeleider en eventueel externe deskundigen op afroep. Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar. Het is de taak van het zorgteam om een handelingsadvies te geven aan mentoren en docenten of te verwijzen naar extra hulp. In gevallen waarin de oplossing van de problemen niet binnen de school te vinden is, zal het zorgteam verwijzen naar hulpverleningsinstanties buiten de school. De uitkomst kan – in sommige gevallen – zijn dat het beter is dat de leerling op een andere, gespecialiseerde school verder gaat.

Extra begeleiding culturele minderheden

Leerlingen die behoren tot de groep culturele minderheden en die het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen extra begeleiding krijgen. Voor hen worden door de overheid extra middelen beschikbaar gesteld om achterstanden weg te werken. Zo zijn er NT2-lessen. Dit zijn extra lessen voor leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is.

Dyslexie
Het Commanderij College biedt leerlingen met dyslexie op verschillende manieren een helpende hand. Dyslectische leerlingen krijgen o.a. extra tijd voor het maken van toetsen. Daarnaast wordt er in de brugklas dyslexietraining aangeboden. Dyslectische leerlingen, leren in deze training om om te gaan met hun dyslexie in het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie over de begeleiding bij dyslexie op onze school kunt u ons dyslexiebeleid raadplegen.