Commanderij College
Zoeken


LWOO op het vmbo

LWOO staat voor Leerwegondersteunend Onderwijs. Leerwegondersteunend Onderwijs is voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar daar wel wat extra hulp bij nodig hebben.


Het Commanderij College biedt Leerwegondersteunend Onderwijs binnen alle leerwegen van het vmbo. Leerwegondersteuning is een vorm van extra begeleiding en ondersteuning.  De lesmethoden, toetsen, normering en het diploma blijven precies hetzelfde. Deze extra persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen tijdelijk of blijvend zijn, afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling. Als er sprake is van blijvende extra ondersteuning, dan dient uw kind een LWOO-indicatietoets te maken. Dat gebeurt o.a. op advies van de basisschool.


Wat kan een leerling verwachten
In de basisberoepsgerichte leerweg komt uw kind in een kleinere klas. Het kleinere aantal leerlingen brengt meer rust en ruimte in het leslokaal. Ook is er daardoor meer tijd en aandacht voor individuele leerproblemen en voor sociaal-emotionele problematiek.

 

Voor de kaderberoepsgerichte-, gemengde- en de theoretische leerweg zijn er zes docenten. Zij gaan specifiek kijken waar uw kind behoefte aan heeft. Elke leerling wordt gekoppeld aan een LWOO-docent en hij/zij blijft contactpersoon gedurende de eerste twee jaar dat uw kind op het Commanderij College zit. Voor elk kind wordt een handelingsplan gemaakt waarin komt te staan aan welke onderdelen aandacht besteed gaat worden in periodes van acht weken tijdens het LWOO uur buiten het reguliere rooster.


Bovenbouw
Het recht op leerwegondersteuning geldt voor de gehele schoolperiode op het Commanderij College. Door een andere organisatie van lesgroepen in de bovenbouw (klas 3 en 4) van de beroepsgerichte leerwegen is de invulling van de leerwegondersteuning niet gelijk aan de onderbouw. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op geplande tijden hulp krijgen.


Heeft u nog vragen over het LWOO op het Commanderij College vmbo Gemert, neem dan contact op het met dhr. Francken via 0492 - 37 00 55


Heeft u nog vragen over het LWOO op het Commanderij College vmbo Laarbeek, neem dan contact op met dhr. Van Mourik via 0492 - 46 33 82