Commanderij College
Zoeken


Mijn kind wordt gepest

Veiligheid op school is ontzettend belangrijk. Veiligheid is nodig om prettig en succesvol te kunnen leren. Die veiligheid in de school kan in gevaar komen, bijvoorbeeld als er wordt gepest.


Onder pesten verstaan we gedrag tussen leerlingen dat bedreigend is. Het vindt meerdere keren plaats gedurende een langere periode. Pesten gaat verder dan plagen. Bij plagen gaat het meestal om leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. Het is meer een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit bedreigend. Pesten is wél bedreigend. Het kan gaan om lichamelijke of geestelijk pesten. Het kan ook via de telefoon of digitaal. Ook het buitensluiten van een leerling is pesten. Van pesten is sprake als de gepeste het gedrag van andere als pesten ervaart.

Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest?

Breng de mentor van uw kind op de hoogte. Die zal in gesprek gaan met uw kind, de pester(s) en met hen samen. Het pesten wordt ook gemeld aan andere docenten binnen het team. Op deze manier weten ook zij wat er speelt en kunnen zij extra opletten. De mentor kan ervoor kiezen het ook in de klas te bespreken. Merkt u dat het pesten na bovenstaande maatregelen nog steeds niet over is, dan zal de mentor u uitnodigen om samen een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast heeft elke locatie een coördinator sociale veiligheid (pestcoördinator).

Wil uw kind liever niet met de mentor praten? Attendeer uw kind dan op de vertrouwenspersoon van de school.

Pestprotocol
Pestgedrag is én wordt binnen het Commanderij College niet getolereerd. De school realiseert zich dat pesten een verschijnsel is dat, helaas, niet uit te roeien is. Daarom is er een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staan de stappen die op het Commanderij College worden genomen bij het constateren van pestgedrag.
Download het pestprotocol.


De leerling online

Op de pagina 'De leerling online', vindt u nuttige tips en links voor kinderen over het gebruik van internet.