Commanderij College
Zoeken


Schoolkosten en leermiddelen

Boekenfonds
Ouders hoeven niet voor boeken te betalen. De overheid betaalt de kosten daarvan rechtstreeks aan de school. De boeken worden dus gratis aan de leerlingen verstrekt. De boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer in goede staat worden ingeleverd. Eventuele schade of vermissing moet betaald worden. Om beschadiging zoveel mogelijk tegen te gaan, dienen de boeken aan het eind van de tweede schoolweek te zijn gekaft. 

Het boekenpakket bestaat uit een pakket leerboeken en een pakket werkboeken. Na ontvangst van het boekenpakket wordt de leerling verzocht het pakket op juistheid en aantallen te controleren. Klachten over afwijkingen kunnen gemeld worden bij van Dijk. Daarna is de boekenlijst definitief.
Volgt uw kind volgend schooljaar onderwijs op het Commanderij College en heeft u de week voor aanvang van het schooljaar geen bericht van het boekenfonds ontvangen, stuur dan een e-mail naar het boekenfonds onder vermelding van de naam van de leerling en het leerlingnummer.   

Schoolkosten
Elk schooljaar vragen wij ouders om een bijdrage aan de schoolkosten van hun kind. Elke gevraagde financiële bijdrage aan ouders is vrijwillig. De hoogte en besteding van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten wordt jaarlijks afgestemd met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De schoolkosten bestaan uit een aantal elementen. Namelijk een algemene bijdrage die we aan iedere ouder vragen, een bijdrage voor materiaalkosten voor praktijkvakken, een bijdrage voor schoolreizen en eventueel een bijdrage voor taal-naar-spraaksoftware. Het profiel dat uw kind volgt en of uw kind bijvoorbeeld gebruik wenst te maken van taal-naar-spraaksoftware bepaalt of we u ook om andere bijdragen vragen.   

 

Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u per e-mail van Wis Collect de factuur voor de algemene ouderbijdrage. Medio oktober ontvangt u eveneens per e-mail een factuur voor eventuele materiaalkosten. In de loop van het schooljaar ontvangt u per e-mail de factuur voor de schoolreizen indien uw kind hieraan deelneemt en eventueel voor het thuisgebruik van taal-naar-spraaksoftware. 

 

Stichting Leergeld

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten; ze komen aan de zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club. De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Soms bestaat de hulp uit:

  • Het wijzen op wettelijke mogelijkheden.
  • In andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningennoodzakelijk.
  • Er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting.      

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk contact opgenomen worden met Leergeld Gemert e.o. via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl.

Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116
5420 AC Gemert
T: 06 50979725
E: contact@gemert-bakel.leergeld.nl  

Verzekeringen/aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering, een (school)reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering incl. stages en leerwerktrajecten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt allen die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.    

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

  • De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout.
  • Een leerling die tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.
  • De school c.q. het schoolbestuur is niet (zondermeer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld tijdens de gymles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
  • De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouder(s)/verzorger(s)) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.         

Groepsaansprakelijkheid
Als een groepje leerlingen schade veroorzaakt, dan zal de school alle leden van de groep voor gelijke delen aansprakelijk stellen voor de gehele schade, tenzij de omstandigheden van het schadegeval een andere verdeling rechtvaardigen.